Advisor - Shavonne Hairston

E-mail: shairston@wcpss.net
Room: 2920
Shavonne_School_2015.jpg


President - Dana Shefet
E-mail: danashefet@gmail.com
Dana Shefet.png

Vice President - Ayah Samara

E-mail: ayahsamara27@gmail.com
Ayah Samara.jpg

Secretary: Robin Gallagher
E-mail: gallagher.robing@gmail.com
Robin G.jpg

Communications: Nisha Pandya

E-mail: ndpandya929@gmail.com
Nisha Pandya.jpg

Event Coordinator: Lori Glenn

E-mail: loriglenn86@gmail.com
key club photo - Lori Glenn (2).jpg

Event Coordinator: Kristen Angell
E-mail: kristen.angell@earthlink.net
Krisetn Angell.jpg